ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียน
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : พ.ศ. 2521
งบประมาณ : งบประมาณ 700,000 บา
เพิ่มเติม..