ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน (ย่อ)
โรงเรียนระนองพัฒนามิตรภาพที่  60  ก่อสร้างเมื่อวันที่  19  มีนาคม  2513  สร้างขึ้นด้วยความร่วมมือของมูลนิธิการศึกษามิตรภาพไทยอเมริกัน  และข้าราชการ  พ่อค้า  ประชาชน  จังหวัดระนอง  โดยจัดการแสดงกระโดร่มดิ่งพสุธา ของสมาคมสตรีเหิรเวหา  จัดการแข่งขันฟุตบอลระหว่างนักเรียนกระโดร่มดิ่งสุธากับข้าราชการจังหวัดระนอง  ขึ้นที่สนามบินหงาว  อำเภอเมืองระนอง  จังหวัดระนอง  เมื่อวันที่  11 เมษายน  2511  ได้เงิน  92,827.25  บาท  กรมการปกครองได้จัดสรรเงินสมทบ  จำนวน  100,000  บาท  และสำนักงานสลากกินแบ่งเงินรัฐบาลสมทบ  จำนวน  4,000บาท  ได้สร้างอาคารแบบมิตรภาพ  จำนวน  1 หลัง  ขนาด  4 ห้องเรียน  ส้วม  1 หลัง  6 ที่นั่ง  และรั้วรอบบริเวณโรงเรียนมีเนื้อที่  51ไร่  2งาน  สร้างเสร็จทำการมอบให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง  

เมื่อวันที่  13  มีนาคม  พ.ศ.  2514  โดยมีพลโทสายหยุด  เกิดผล และพันตรีวิลเลี่ยมอลัน  ตัวแทนประธานร่วมชาวอเมริกัน  เป็นผู้มอบ  ร.ต.ท.  ชาญ  เวชเจริญ  ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง  เป็นผู้รับมอบ  และได้ชื่อว่า  “โรงเรียนระนองพัฒนามิตรภาพที่  60”  เพราะอยู่ในหมู่บ้าน  “ระนองพัฒนา”  และโรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนลำดับที่  60  ของโครงการสร้างโรงเรียนของมูลนิธิการศึกษามิตรภาพไทย-อเมริกัน เมื่อวันที่  17  พฤษภาคม  พ.ศ.  2514  โรงเรียนเริ่มเปิดเรียน เป็นปีแรก  โดยมี นายปรีมล  วิรัชวงศ์  เป็นครูใหญ่คนแรก  เปิดสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่  1  ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  4  มีนักเรียน  106  คน  คุณครู  3  คน  ครูช่วยสอน  1  คน  ภารโรง  1  คนต่อมาได้ขยายถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  7  

เมื่อปี  พ.ศ.  2535  นายสมบูรณ์  วรพันธ์  มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนระนองพัฒนามิตรภาพที่  60  แทน  เมื่อวันที่  1  มีนาคม  พ.ศ.  2535  นายสมบูรณ์  วรพันธ์  ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่  โรงเรียนบ้านบางริ้น  อำเภอเมืองระนอง  จังหวัดระนอง  

เมื่อปี พ.ศ.2535 นายสว่าง  ดำสง  อาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านบางริ้น  มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนระนองพัฒนามิตรภาพที่  60  แทน  จนถึงปี  พ.ศ.  2542                 

เมื่อปี พ.ศ.2542 นายผล   รักชู  ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนระนองพัฒนามิตรภาพที่  60  แทน  นายสว่าง  ดำสง  จนถึงปี  พ.ศ.  2545  

เมื่อปี พ.ศ.2545 นายเกษม  ศานติประพันธ์  ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนระนองพัฒนามิตรภาพที่  60  จนถึง พ.ศ.2555 

เมื่อปี พ.ศ.2555 นายจเร จันทร์วัฒนเดชากุล ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนระนองพัฒนามิตรภาพที่ 60 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ.2555 ทำการสอนตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษาถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

การจัดการศึกษาของโรงเรียนระนองพัฒนามิตรภาพที่ 60 มีการจัดการศึกษาระดับก่อนประถม ในหลักสูตรอนุบาลศึกษา เพื่อเด็กก่อนวัยเรียนให้มีความพร้อมในการเข้าเรียนชั้นประถมศึกษา  ตามพระราชบัญญัติ  คณะกรรมการการประถมศึกษา  ฉบับที่  2  พ.ศ.  2535 และจัดการศึกษาระดับประถมศึกษา  ให้แก่เด็กที่มีอายุอยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ  ตามพระราชบัญญัติประถมศึกษา พ.ศ.  2542