ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิสัยทัศน์ (Vision)
วิสัยทัศน์ (Vision)
ภายในปีการศึกษา 2558  โรงเรียนระนองพัฒนามิตรภาพที่  60  เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรม  ครูเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง  ชุมชนเข้มแข็งสู่สากล  บนพื้นฐาน  เศรษฐกิจพอเพียง