ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
พันธกิจ (Mission)
พันธกิจ Mission
1.ส่งเสริมนักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2.ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนให้ได้มาตรฐานสู่สากล
3.พัฒนาบุคลากรเป็นครูมืออาชีพและเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง
4.ส่งเสริมและสนับสนุนจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างหลากหลาย
5.พัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนให้เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน