ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปรัชญาโรงเรียน
ปรัชญาโรงเรียน
ปัญญา  โลกัสสมิปัชโชโต (ปัญญาเป็นแสงสว่างแห่งโลก)