ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
Webmaster : Administrator
ษณกร เสนาะเสียง
ชื่ออาจารย์ :นายษณกร เสนาะเสียง
ตำแหน่ง :ครู คศ.2
วุฒิการศึกษา :ปริญญาโท
วิชาเอก :บริหารการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ :
Email :sanakorn_s@hotmail.com

งานในหน้าที่ประจำ

สอนวิชา

คณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3   จำนวน 10 ชม. / สัปดาห์

คอมพิวเตอร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6จำนวน 6 ชม. / สัปดาห์


ผลงานดีเด่น

วิทยากรประจำเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง ในการจัดอบรมด้านคอมพิวเตอร์

วิทยากรในการจัดทำสื่อการเรียนการสอน โดยใช้เทคโนโลยี

วิทยากรในการจัดทำสื่อการสอนเด็กนักเรียนที่บกพร่องทางการเรียนรู้

วิทยากรโครงการพัฒนาบุคลาการด้าน ICT กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 7 สพป.ระนอง ตามแผนงานยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ทั้งระบบให้ทันสมัย แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง

 การนำเสนอผลงาน Best Practice ด้านนวัตกรรม สื่อ ในระดับเขตการศึกษาพิเศษเขต 4 จังหวัดตรัง ปีการศึกษา 2554

 การนำเสนอผลงาน Best Practice ด้านนวัตกรรม สื่อ ในระดับชาติ จังหวัดสงขลา งาน Symposium ภาคใต้ ปีการศึกษา 2554

 ได้รับการคัดเลือกให้เป็นวิทยากรแกนนำการจัดการศึกษาเรียนร่วม รุ่นที่ 4

ได้รับการคัดเลือกให้เป็นวิทยากรแกนนำมุ่งสู่มืออาชีพในการพัฒนาเด็กที่มีความบกพร้ฃ่องทางการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2556

 ได้รับรางวัลใน การประชุมสัมมนานำเสนอนวัตกรรม วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ในการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และได้เป็นตัวแทนในการไปนำเสนอระดับชาติ


Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 82.09 KB