ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เอกลักษณ์
เอกลักษณ์

การประพฤติดีมีวินัย

-        แต่งกายดี

-        ตรงต่อเวลา

-        เข้าแถวเป็นระเบียบ

ทำความเคารพ