ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
อัตลักษณ์
อัตลักษณ์

โรงเรียนคุณธรรม

-        โรงเรียน สะอาดร่มรื่น

-        ผู้บริหาร คุณธรรมนำบริหาร

-        ผู้สอนคุณธรรมนำการสอน

-        ผู้เรียนคุณธรรมนำชีวิต