ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

นางจิตรา ตรีเทพ
ครู คศ.2
หัวหน้าปฐมวัย

นางฐิติชญา คันธะเนตร
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/0