ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางเพียงจิตต์ บุญช่วย
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์