ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มบริหารงานวิชาการ

นางเพียงจิตต์ บุญช่วย
ครู คศ.3

นางฐานา ดำรง
ครู คศ.3

นางอรอนงค์ สังข์ชุม
ครู คศ.2

นางรัตนาพร หะวานนท์

นางสาวพิณณิตา หนูอินทร์
ครู คศ.1

นางสาวกรองการ แสงแก้ว
ครู คศ.1

นางสาวยุวธิดา เพชรคง
ครู คศ.2

นางวันดี นาคอุดม
พนักงานราชการ