ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มบริหารงานบุคลากร

นายสุขสวัสดิ์ ลาภวรชัย
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคลากร

นายบุญประเสริฐ กมลวิทย์

นางฐานา ดำรง

นางเสาวภา ไพบูลย์

นางรัตนาพร หะวานนท์

นางอรอนงค์ สังข์ชุม
ครู คศ.2