ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มบริหารทั่วไป

นางเสาวคนธ์ สวัสดี
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป

นางวรุณี คงกลับ
ครู คศ.3

นายบุญประเสริฐ กมลวิทย์

นางรัตนาพร หะวานนท์

นางสาวกรองการ แสงแก้ว
ครู คศ.1

นางสาวยุวธิดา เพชรคง
ครู คศ.2

นางฐิติชญา คันธะเนตร
ครู คศ.2

นางวันดี นาคอุดม
พนักงานราชการ