ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
บุคลากรในโรงเรียน

นายจเร จันทร์วัฒนเดชากุล
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายกิตติศักดิ์ จรัสบุสราคัม
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางวรุณี คงกลับ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นายสุขสวัสดิ์ ลาภวรชัย
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นางสาวผาสุก รักสกุลนิตย์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางเพียงจิตต์ บุญช่วย
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นางเสาวคนธ์ สวัสดี
ครู คศ.3

นางจิตรา ตรีเทพ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/0

นางเสาวภา ไพบูลย์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวรัตนาพร หะวานนท์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นางฐานา ดำรง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นายบุญประเสริฐ กมลวิทย์
ครู คศ.2

นางสาวฐิติชญา คันธะเนตร
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/0

นางยุวธิดา เพชรคง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวกรองการ แสงแก้ว
ครู คศ.1

นางวันดี นาคอุดม
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1