ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
บุคลากรในโรงเรียน

นายจเร จันทร์วัฒนเดชากุล
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายกิตติศักดิ์ จรัสบุสราคัม
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางวรุณี คงกลับ
ครู คศ.3

นายสุขสวัสดิ์ ลาภวรชัย
ครู คศ.3

นางสาวผาสุก รักสกุลนิตย์
ครู คศ.3

นางเพียงจิตต์ บุญช่วย
ครู คศ.3

นางเสาวคนธ์ สวัสดี
ครู คศ.3

นางจิตรา ตรีเทพ
ครู คศ.2

นางเสาวภา ไพบูลย์
ครู คศ.2

นางสาวรัตนาพร หะวานนท์
ครู คศ.2

นางฐานา ดำรง
ครู คศ.2

นายบุญประเสริฐ กมลวิทย์
ครู คศ.2

นางสาวฐิติชญา คันธะเนตร
ครู คศ.1

นางยุวธิดา เพชรคง
ครู คศ.1

นางสาวกรองการ แสงแก้ว
ครู คศ.1

นางวันดี นาคอุดม
พนักงานราชการ