ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางเสาวคนธ์ สวัสดี
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวกรองการ แสงแก้ว
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2